top of page

Bogbylangeland.dk`s bestyrelse 2021

Formand 

Næstformand 

Kassere 

Menigt medlem 

Medarbejderrepræsentant 

Søren Cilla

Dorte Bak Madsen

Mette larsen

Lillian Olsen

Annita Christensen

Vedtægter for Bogbylangeland.dk

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 2017.

§ 1 Foreningens navn er Bogbylangeland.dk

§ 2 Foreningen har hjemsted på Lejbøllegaard, Lejbøllegårdvej 23, Lejbølle,

5953 Tranekær.

Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmer hæfter ikke personligt, med mindre de særskilt har påtaget sig forpligtelser herom, i forhold til den enkelte kreditor.

§ 3 Foreningen Bogbylangeland.dk er en nonprofit, almennyttig forening med det formål at drive læsesal, bogsalg og indsamling af brugte bøger og indbo mm.

Salget heraf skal stå som grundlag for udvikling og oplysning om kunst og kultur på Langeland, samt at afholde kultur- og kunst-events på Lejbøllegaard og Langeland.

§ 3.1 Foreningen har endvidere ret til at ansætte frivilligt og lønnet personale, og er registreret med

cvr-nr: 34541884.

§ 3.2 Foreningens bestyrelse er ansvarshavende for ansættelse af frivilligt og lønnet personale.

§ 3.3 Foreningens frivillige personale er forpligtet til, at overholde de gældende regler for frivilligt personale.

§ 3.4 Foreningens lønnede personale skal overholde de gældende aftaler, der er underskrevet i ansættelseskontrakten.

§ 3.5 Den daglige drift samt fastlæggelse af arbejdstid og opgaver, varetages af den daglige leder som udpeges af bestyrelsen.

§ 4 Alle kan blive medlem af Bogbylangeland.dk mod betaling af kontingent.

§ 5 Der afholdes generalforsamling én gang om året, første gang senest 12 måneder efter stiftende generalforsamling, men som udgangspunkt senest 3 måneder efter regnskabsafslutning. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 21 dages varsel.

Der indkaldes til besty-relsesmøde i rimelig tid inden indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor der fastlægges dato for selve generalforsamlingen.

Endvidere fremlægges regnskab til gennemgang af bestyrelsens medlem-mer til dette møde inden generalforsamlingen.

Spørgsmål til regnskabet fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsam-lingen.

§ 5.1 Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning samt godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget, kontingent samt godkendelse heraf.

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen).

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 5.2 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal - dog undtaget vedtægts-ændringer samt foreningens opløsning.

§ 5.3 Alle kontingent-betalende medlemmer der er fyldt 16 år - har stemmeret.

§ 6 Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, og vælges på generalforsamlingen.

§ 6.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

§ 6.2 Bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden, og har ret til at nedsætte arbejds-grupper mm.

§ 7 Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden og kassere-ren i forening. Ved en af disses frafald, af formanden eller kassere-ren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.1 Ved køb-, salg- og pantsætning kræves underskrifter af en samlet bestyrelse.

§ 7.2 Ved beløb under 10.000 kr. kan kasserer / revisor underskrive alene.

§ 8 Årligt kontingent fastsættes af general-forsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsens flertal ønsker en sådan, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker en sådan. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 21 dages varsel, og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter der er fremsat ønske om det.

§ 10 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11 Revideret regnskab samt kommende års budget, skal være fremsendt eller offentliggjort på Bogbylangeland.dk's hjemmeside senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

§ 12 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsafslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan ske når revisor ønsker det, og bestyrelsen skal orienteres om resultatet af uanmeldt kasseeftersyn, senest 8 dage efter et sådant er foretaget.

§ 12.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningens til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13 Opløsning af foreningen kræver et flertal af 2/3 stemmer på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

Derefter skal

opløsningen godkendes, på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med alm. stemmeflertal.

§ 14 Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Bogbylangeland.dk

Lejbølle den 27/2-2012

Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen Lejbølle den 2/5-2017

bottom of page